Wat verandert er voor ondernemers en bedrijven?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!Dit verandert binnenkort

Verplichte aov voor zzp'ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers

Voor zzp’ers is in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het is nog onduidelijk hoe de uitwerking er precies uit gaat zien.
De aov met beperkte dekking kost waarschijnlijk tussen de € 100 en € 200 per maand en moet rond 2024 ingaan. De uitkering is maximaal € 1.650 bruto per maand. Net zo veel als het wettelijk bruto minimumloon.
Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zal de afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt, in 2021 verder uitwerken. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader moet dan in 2022 in werking treden.

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode tot 1 januari 2026. In deze periode hebben werkgevers de tijd om afspraken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en uiteraard de werknemers te maken. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om een transitieplan op te stellen, waarin wordt vastgelegd hoe de pensioenregeling wijzigt en welke stappen er vervolgens moeten worden ondernomen.
In onze blog Pensioenakkoord: wat verandert er voor u? leest u er alles over.Dit is recent veranderd

Zelfstandigenaftrek versneld omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat versneld omlaag

Als ondernemer hoeft u door de zelfstandigenaftrek over ruim € 7.000 winst (in 2020 € 7.030) geen belasting te betalen. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240.

Minder zelfstandigenaftrek, meer arbeidskorting

Tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staan hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting.


Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers

Verplichtingen disproportioneel

Kleine werkgevers vinden de verplichtingen rond de loondoorbetaling disproportioneel. Zij hebben onvoldoende ervaring met langdurig ziekteverzuim om te weten wat er van hen verwacht wordt. In tegenstelling tot grote bedrijven beschikken ze niet over een afdeling personeelsbeleid.
Mede door deze complexe en tijdrovende regelgeving voelen kleine werkgevers zich belemmerd om een vast contract aan te bieden. De overheid heeft zich deze kritiek aangetrokken en stelt dat de verplichtingen rondom de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers inderdaad makkelijker, duidelijker en goedkoper moeten worden. Als oplossing is gekozen voor een nieuwe verzekering.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering vangt het financiële risico op van de loondoorbetaling bij ziekte en helpt bij de verplichtingen en taken. In het kort biedt deze verzekering:
  • dekking voor financiële schade bij ziekteverzuim;
  • maximale ondersteuning bij de re-integratie van uw zieke medewerker;
  • uw onderneming is met deze verzekering poortwachterproof.

In onze blog MKB verzuim-ontzorgverzekering leest u er alles over.
Boete bij ontbreken RI&E of plan van aanpak

Arbovisie: strengere controle veilige werkomgeving

Met name bij kleine bedrijven ontbreekt er vaak een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), met bijbehorend plan van aanpak. Daarom wordt er meer gehandhaafd op de naleving hiervan.
De Inspectie SZW heeft meer mogelijkheden gekregen bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd. Ook het niet hebben van een plan van aanpak kan direct worden bestraft.
In onze blog Voldoet uw bedrijf aan de Arbowet? leest u meer over de eisen die de overheid stelt aan uw bedrijf voor veilige werkomstandigheden.
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 2020 ingegaan. De regels die uit deze wet voortvloeien moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Maar er komen meer zaken aan bod waaronder het ontslagrecht, de ketenregeling en de WW-premie.
Meer informatie: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verkleint verschil flex en vast (Ondernemersplein)
Compensatieregeling transitievergoeding MKB

Compensatieregeling transitievergoeding MKB

In 2021 wordt de de Compensatieregeling transitievergoeding MKB ingevoerd. Deze regeling gaat kleine werkgevers compenseren als:
  • de werkgever met zijn bedrijf stopt omdat hij met pensioen gaat;
  • de werkgever door ziekte of gebreken met zijn bedrijf stopt.

Overlijdt de werkgever en stopt het bedrijf daardoor? Dan kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen.
Wijzigingen vennootschapsbelasting

Aanpassing tarief vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) is verlaagd (van 16,5% in 2020 naar 15% in 2021). Het hoge tarief van 25% gaat voorlopig niet omlaag (dit was eerder wel de bedoeling).

Aanpassing schijven vennootschapsbelasting

Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245,000 in plaats van € 200.000. In 2022 wordt deze grens verder verhoogd naar € 395.000.